Adatvédelmi Nyilatkozat

A Hotel OTP Birkenhof számára kiemelt cél egyben elkötelezettség a látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A Morgens Design Kft. által üzemeltetett www.otp-birkenhof.at portál a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos európai uniós jogszabályi előírásokkal: 679/2016 (általános adatvédelmi rendelet), DSG 2000, DSG 2018 és TKG 2003 összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz és az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.

Az adatkezelésért Bedő-Fuchshofer Bernadett ügyvezető igazgató felelős.

Adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmazza azon elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos gyakorlatunkat, melynek során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat.

Amennyiben a nyilatkozat tartalmával, értelmezésével, az abban foglaltak alkalmazásával kérdés merülne fel, úgy kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős Bedő-Fuchshofer Bernadett ügyvezető igazgatóval az alábbi e-mail címen: bernadett.bedo@otpbirkenhof.at

Látogatóink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

Szolgáltatásaink használatával és jóváhagyásával e nyilatkozat értelmében Ön igazolja, hogy 14. életétét betöltötte és képes érvényes jóváhagyás megadására, vagy hogy a már hatályos jóváhagyása az Ön nevelésére jogosult személynél vagy ügygondnokánál megvan.

Adatszolgáltatási kötelezettség személyes adatok gyűjtésekor

Az adatok megadása az általános adatvédelmi rendelet 13. cikke szerint

Az Ön személyes adatai különösen

-       az Ön törzsadatai (családnév, utónév, cím, email-cím, telefon- és fax szám, születési dátum, ügyfélszám) valamint nyelv és személygépkocsi forgalmi rendszám,

-       utazási okmányainak adatai (útlevélszám, útlevelében szereplő adatok, kiállító hatóság, érvényességi idő, nemzetiség) és igazolványok (személyi igazolvány, jogosítvány stb. azok érvényességi idejével és kiállító hatóságával együtt,

-       a fizetési módra vonatkozó adatok és összefüggésben a fizetésekkel, különösen az EC-kártyákkal, hitelkártyákkal és bankkártyákkal,

-       a kért tartózkodási idő, az Ön által megadott személyes preferenciák és

-       adatok speciális kategóriái, úgy mint az egészségre vonatkozó adatok, a különleges igényekre vonatkozó adatok és a házasságra / partnerkapcsolatra vonatkozó adatok,

amelyekre szolgáltatásunk teljesítéséhez van szükségünk. Ide tartoznak a helyfoglalás utazásokhoz, gasztronómia, transzfer, regisztráció lebonyolítása, biztosítások, események, túrák, kuponok, beleértve felhasználói berendezések, elszámolás és annak ellenőrzése, jegyfoglalás.

Ezeket az adatokat e célból mi eltároljuk, feldolgozzuk és amennyiben szükséges átadjuk harmadik félnek, amelyekkel, hogy hatékonyabb és a lehető legjobb szolgáltatást tudjuk nyújtani ügyfeleinknek, együttműködünk – ide tartozhatnak a harmadik országban működő szolgáltatók, mint megbízás alapján dolgozó adatfeldolgozók, a szoftveres- és irodai szolgáltatást nyújtó ügynökségek – átadjuk.

Az ilyen adatfeldolgozási folyamatok jogalapja:

-       a mi előszerződésben és szerződésben kikötött kötelezettségünk Önnel szemben,

-       a jóváhagyások Öntől,

-       a részünkről vállalt törvényi, szerződéses vagy egyéb jogi kötelezettség-vállalások (pl. dokumentációs jogok és - kötelezettségek, adó- és vámjog, szerződésjog, bejelentési kötelezettség, jogviták) valamint a távközlési törvény 96. § és

-       a mi jogos érdekünk (pl. az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások javítása, a direkt marketing területen a saját jogos érdekeink gyakorlása).

A tárolás időtartama üzleti kapcsolatunk időtartamából, az Ön által adott jóváhagyásból, ezen felül a ránk vonatkozó törvényi megőrzési kötelezettségeinkből és jogi kötelezettségeinkből következik. Kihangsúlyozzuk, hogy rendszeres együttműködés esetén a lehető legjobb ügyfélkiszolgálás érdekében arra törekszünk, hogy az ügyfelek által már velünk közölt kívánságait olyan mértékben ismerjük meg, hogy őket folyamatosan és tartósan kielégíthessük.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos a Hotel OTP Birkenhof által érvényre juttatott legfontosabb alapelvek:

- Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet, mely minden szakaszában megfelel a céljának.
- Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
- Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.
- A személyes adatok - törvényi előírás hiányában - kizárólag a látogató hozzájárulása esetén kezelhetőek.
- Az adatszolgáltatás - önkéntes, vagy kötelező - jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt.
- Az adatkezelés során az adatokat csak az alapelvekben megjelölt célra szabad felhasználni.
- Az adatkezelés célja mellett az alapelvekben egyértelmű tájékoztatást adunk arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
- Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.
- Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.
- Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
- A látogató az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor helyesbítheti, módosíthatja, megváltoztathatja azokat, illetve kérheti azok törlését.
- A látogató az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja.
- Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni.
- Az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha a látogató ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
- Az adatkezelések megvalósítása előtt az adatkezelőnek - a jogszabályi előírások figyelembevételével - érthető és egyértelmű tájékoztatást kell közzé tennie az adatfelvétel módjáról, céljáról.
- Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk , melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai és egyéb adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.
- Harmadik fél által - a szükséges hozzájárulás alapján, technikai úton stb. - biztosított személyes adatokon azokat a személyes azonosításra alkalmas adatokat, információkat értjük, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő személyre, azaz a látogatóra vonatkoznak. Ilyen személyes adatok az internet működési elve miatt technikai úton automatikusan kerülhetnek az adatkezelőhöz (ideértve, de azzal egyebeket nem kizárva az aktuális IP cím), illetve a jogszabályi előírások megtartásával harmadik fél közreműködése során gyűjti és biztosítja azokat az adatkezelő.

Kiegészítő tájékoztatás a direct marketinghoz végzett adatkezelésről

A direct marketing tevékenységhez kapcsolódóan a Hotel OTP Birkenhof tájékoztatja a hozzájáruló felhasználókat, hogy

(1)          az adatszolgáltatás önkéntes,
(2) az adatkezelés jogalapja az érintettek előzetes tájékozott hozzájárulása,
(3) az adatkezelés időtartama az érintett és az adatkezelők között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama vagy az az időtartam, amíg hozzájárulásomat vissza nem vonom,
(4) az érintettek jogorvoslati jogait az 1992. évi LXIII. törvény (2012-től a 2011. évi CXII. törvény) és a 2008. évi XLVIII. törvény tartalmazza,
(5) az érintettek adatait csak az adatkezelők munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátásához szükséges mértékben,

MEGJELENÉSÜNK AZ INTERNETEN

Web oldalunk lehívása, felkeresése révén az Ön hozzáférési adatait automatikusan gyűjtjük és tároljuk. A hozzáférési adatok, különösen a lehívott oldaléi, a megnézett fájlokat, a lehívás dátumát és pontos idejét, a felhasználó IP-címét, a lehívó számítógép adatait, különösen a böngésző- és az operációs rendszer adatait, valamint az adatmennyiséget és a sikeres lehívás jelentését foglalják magukba. A hozzáférési adatokat belső statisztikai célokból használjuk, hogy az ajánlat biztonságát garantálni tudjuk és az ajánlatot optimalizálhassuk. Jogellenes cselekmény gyanúja esetén a hozzáférési adatokat, mint bizonyítékot mentünk el.

Ön a személyes adatainak megadásával valamelyik kapcsolat-felvételi űrlapunkon keresztül beleegyezését adja a tárolásba és a kezelésbe, ezen konkrét kérelem továbbítása, kezelése időtartamára. Ez különösen érvényes a kapcsolat felvételi űrlapon és email-en keresztüli megkeresésekre, amelyeket Ön hozzánk elküld. Ezekre az adatokra nekünk azért van szükségünk, hogy az Ön megkeresését feldolgozhassuk és eltárolhassuk ezekben az esetekben az Ön IP-címét is megőrzött bizonyítékként. A tárolás addig történik, ameddig az Ön által feltett esetlegesen, kiegészítőleg vagy utólagosan feltett kérdésekhez szükséges.

Ezen adatkezelések jogi alapja az Ön jóváhagyása a mi előszerződésből és szerződésből származó kötelezettségünk Önnel szemben, a mi jogos érdekeink és mindenféle jogi kötelezettségeink a távközlési törvény 96. §. szerint.

Weboldalunk tartalmát gondosan készítettük és többszörösen ellenőriztük, a közreadott adatok aktualitásáért, megfelelőségéért és teljességéért azonban semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az információk használata vagy nem használata miatti kártérítési igények, ill. hibás vagy nem teljes információk használata miatt kizárt. Valamennyi ajánlat változhat és nem kötelező. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az ajánlatot vagy annak részeit minden külön értesítés nélkül megváltoztathassuk, kiegészíthessük vagy törölhessük vagy a honlap publikusságát részben vagy egészében leállíthassuk.

Honlapunk tartalma és programozása szerzői- és szomszédos jogok védelme alatt áll. Minden sokszorosítás – még ha csak kivonatosan is – és publikált közreadása, különösen szövegek, grafikák és fényképek másolatai a mi előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül tilos.

Honlapunk, hírlevelünk, online-foglalási-, online ajánlatkérő-, valamint az ajándékutalvány rendszert kezelő oldalalunkat üzemeltető cég a

Morgens Design Kft

8800 Nagykanizsa, Magyar utca 79.

HÍRLEVÉL, BLOG

Ön tetszése szerint iratkozhat fel hírlevelünkre. Ez double opt-in rendszerben működik. Ennek lényege, hogy kétszer kérjük a feliratkozót, hogy erősítse meg feliratkozási szándékát. Első alkalommal, akkor, amikor a weboldalon feliratkozik, majd második lépésben egy megerősítő e-mailt kap, amelyben meg kell erősítenie a feliratkozási szándékát. Ez egy megerősítő link segítségével történik. Ha erre a linkre kattint a regisztráló, akkor kerül fel az e-mail listára.

Minden Ön által megkapott hírlevélben megtalálhatja a hírlevélről való leiratkozáshoz szükséges információkat. Hírlevelünkkel kapcsolatos közelebbi tájékoztatásért kérjük lépjen velünk kapcsolatba az alábbi email-címen: info@otp-birkenhof.at. Szívesen segítünk Önnek, amiben tudunk.

Kapcsolat-felvételi űrlap, Blog

Ha Ön kapcsolat-felvételi űrlapon keresztül kérdést juttat el hozzánk, az Ön adatait a kapcsolat-felvételi űrlapról, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat a megkeresés feldolgozása céljából és a kérdések nyomon követhetőségének esetére eltároljuk. Ezeket az adatokat az Ön jóváhagyása nélkül nem továbbítjuk.

A kapcsolat-felvételi űrlapon megadott adatok kezelése így kizárólag az Ön jóváhagyása alapján történik (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk, (1) bekezdés a) pont). Ön ezt a jóváhagyást bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő hozzánk elküldeni egy alakiság nélküli emailt. A visszavonásig történt adatkezelési folyamatok jogszerűsége érintetlen marad a visszavonás időpontjáig.

Az Ön által a kapcsolat-felvételi űrlapon megadott adatok nálunk maradnak, addig, amíg Ön felszólít minket a törlésre, a tároláshoz megadott jóváhagyását visszavonja vagy az adattárolás célja többé már nem releváns (pl. kérdésének feldolgozása lezárult). A kényszerítő törvényi rendelkezések – különösen a megőrzési határidők - érintetlenül maradnak.

Ha a regisztrált felhasználó a blogon kommentál valamit, ezen adatok mellett a létrehozás időpontja és a korábban a web oldal használója által választott felhasználói név is tárolásra kerül. Ez a saját biztonságunkat szolgálja, mert a web oldalunkon elhelyezett jogellenes tartalmak miatt felelősségre vonhatók vagyunk, akkor is, ha ezt a felhasználó hozta létre.

ÁTADÁS HARMADIK FÉLNEK / ADATFELDOLGOZÓK KÖTELEZETTSÉGEI

Az Ön személyes adatait mi bizonyos körülmények között figyelembe véve az engedélyezett felhasználásuk céljait, továbbítjuk az adatfeldolgozónak (pl. elektronikus hírlevél formában történő reklámjaink), valamint harmadik félnek, akit az Ön által igényelt szolgáltatások teljesítése érdekében be kell vonnunk, aki velünk szemben kötelezte magát az általános adatvédelmi standardok betartásra.

Ha az európai adatvédelmi standardok betartása nem lehetséges – ha a konkrét esetben az általános szerződési feltételek, megfelelőségi határozatok vagy tanúsítások nem biztosíthatók – erről mi időben tájékoztatjuk Önt és beszerezzük az Ön szükséges jóváhagyását is. További tájékoztatásért kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi email-címen: info@otp-birkenhof.at.

A szolgáltatókkal adatvédelmi megállapodásokat kötöttünk.

COOKIE- ÉS NYOMKÖVETÉSI SZOLGÁLTATÁS

A cookie-k, amelyeket használunk, kis szövegfájlok, amelyeket a web böngészők információk tárolására használnak. A cookie-k ha Ön legközelebb felkeresi web oldalunkat, felismerésre kerülnek és jelentősen hozzájárulnak a betöltési folyamatok felgyorsításához és ajánlataink használatának kényelmesebbé tételéhez. Az Ön cookie-k által felismert és eltárolt információi az Ön felismerését szolgálják, de a felhasználói tevékenység elemzését is. Ezeket az adatokat a mindenkori szolgáltató, amely adatfeldolgozóként velünk szemben kötelezte magát a hatályos adatvédelmi standardok betartására, a szerverein tárolja.

Miután Ön web lapunkat felkereste, a cookie-k az Ön készülékén maradnak tárolva, amennyiben Ön korábban nem ellenezte ezt, vagy Ön a cookie-kat aktívan nem törölte. A cookie-k deaktiválása a web lapunk működösét az Ön számára hátrányosan befolyásolja. Ön a cookie-k tárolását a böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja. Mindazonáltal felhívjuk a figyelmet arra, hogy Ön ebben az esetben web oldalunk valamennyi funkcióját nem tudja kihasználni.

Ezen felül Önnek lehetősége van megakadályozni a cookie-k által készített és a web oldal használatára vonatkozó adatokat (beleértve az IP-címe) továbbítását a Google-nak, valamint ezen adatok Google általi kezelését, azzal, hogy a google.com web oldalon rendelkezésre álló böngésző plugint letölti és telepíti. A plugin azonban csak néhány meghatározott böngészőhöz áll rendelkezésre.

Honlapunkon felhasználjuk harmadik szolgáltatók tartalmait is, hogy internetes megjelenésünket az Ön számára lehetőség szerint informatív és kényelmes módon alkossuk meg. Ezek közé tartozik a Google-Maps, RSS-Feeds vagy a Youtube. Ez a három szolgáltató műszaki okok miatt megkapja az Ön IP-címét. E három szolgáltató adatkezelésére nincs befolyásunk. Ezzel kapcsolatban szeretnénk utalni az adott szolgáltatók adatvédelmi nyilatkozatára.

Kiemeljük a Google Analaytics-t, ami a Google Inc. internetes elemzésekkel foglalkozó szolgáltatója, 1600, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“). A Google Analytics cookie-kat használ. A cookie-k által a felhasználói viselkedések kapcsán előállított információk általában átkerülnek a Google egyik USA-ban működő szerverére és azon tárolódnak. Az Ön IP-címe az EU-területén azonban előzőleg lerövidül és így anonimizálják vagy legalább is álnevesítik. Csak kivételes esetben továbbítódik a teljes IP-cím a Google egyik USA-ban működő szerverére és ott rövidül le.

A Google ezeket az információkat a honlapok használatának elemzésére használja fel és riportokat állít össze a web lapok aktivitásáról és további, a web oldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt a web oldal üzemeltetőjének. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által közölt IP-címeket nem minden adattal együtt továbbítja a Google-nak. Ezzel kapcsolatban vegye figyelembe a Google adatvédelmi nyilatkozatát és az alábbi két linken lehívható információkat:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html és

http://www.google.de/intl/de/policies

A Google-lal adatkezelési nyilatkozatot kötöttünk és az Osztrák Adatvédelmi Hatóság legszigorúbb előírásait teljes mértékben átültettük a Google Analytics használatával kapcsolatban.

Használjuk a Facebook Közösségi Hálózat közösségi pluginjait, amelyeket a Facebook Ireland Limited vállalat, 4 Grand Canal Squere Dublin 2, Ireland és Facebook Inc., 1601 S. California Avenue Palo Alto, CA 94303, USA üzemeltet. Ezek a pluginok olyan parancsgombok, amelyekkel méri, hogy ki hívja le a honlapunkat. Ha a látogató regisztrált Facebook felhasználó és be van jelentkezve, akkor arról a Facebook további információkat tárol. A Facebook műszaki okok miatt megkapja az Ön IP-címét. A Facebook adatkezelésére nincs befolyásunk. Szeretnénk felhívni a figyelmet a Facebook adatkezelési nyilatkozatára, különösen arra, amely az alábbi linken keresztül hívható le:

https://www.facebook.com/help/568137493302217.

Ezen olyan információk is találhatók, hogy Ön miként tudja blokkolni a Facebook közösségi pugin-okat.

Célok és alkalmazási gyakorlat

Minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a látogató teljes mértékben tisztában lehet azzal, hogy önkéntesen dönthet a kért információk megadásáról. Előfordulhat azonban, hogy ha valaki nem adja meg személyes adatait, akkor nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni, tekintettel arra, hogy vannak olyan adatelemek, amelyek kitöltése nélkül a foglalás sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a foglalás elutasításához vezethet. Ezen elemek a szükséges adatelemek.

A kért adatokat egyfelől elemzési célokra, másfelől szolgáltatásaink minőségének javításához, fejlesztéséhez használjuk fel, harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki azokat egyénre bontva.

Jelen nyilatkozat a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem a Hotel OTP Birkenhof rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a Nyilatkozat hatálya nem terjed ki. Az átadott adatok kezelője a Hotel OTP Birkenhof.

Adatkezelési tevékenység

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

ONLINE FOGLALÁS

Az adatkezelő neve

OTP Immobilienverwertung GmbH, Hotel OTP Birkenhof

Az adatkezelő elérhetősége

A-9546 Bad Kleinkirchheim, Gurktaler Weg 6

Az adatkezelés célja

a szobafoglalási folyamat egyszerűsítése, az online foglalás zökkenőmentessé és kényelmesebbé tétele

Az adatkezelés jogalapja

az online foglalást kezdeményező személy kifejezett és önkéntes, előzetes hozzájárulása

A kezelt személyes adatok megnevezése

Foglaló személyes adatai az alábbiak szerint:

-          név

-          e-mail cím

-          telefonszám

-          lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám)

-          IP-cím (online azonosító)

A személyes adatok kezelésének előirányzott időtartama

a hozzájárulás visszavonásáig, illetve az online foglaláshoz tartozó távozási napot követő 60 napig

Az érintett által megadott személyes adatok szükségessége

az érintett által indított online szobafoglalási folyamat, illetve online fizetés esetén a tranzakció megvalósulása

Az adatkezelési tevékenységhez adatfeldolgozók igénybevétele szükséges

igen

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE

Az adatfeldolgozó neve

MORGENS Design Kft.

Az adatfeldolgozó címe

8800 Nagykanizsa, Magyar utca 79.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.) szerverén az online foglalás modul működtetése, a beérkező online foglalások zárt rendszerben történő tárolása, foglalások visszaigazolásának lehetővé tétele

 

Az adatfeldolgozó neve

Rocket Science Group

Az adatfeldolgozó címe

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

a Mandrill szoftverén keresztül elektronikus levélküldés funkció biztosítása az online foglalás rögzítéséről, visszaigazolás elkészítéséről, vendégértékelés funkció használatáról

 

Az adatfeldolgozó neve

OTP Bank Nyrt.

Az adatfeldolgozó címe

1051 Budapest, Nádor utca 16.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

Az online fizetési tranzakcióhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolításának biztosítása az OTP Immobilienverwertung GmbH és az OTP Bank Nyrt. (fizetési szolgáltató) elektronikus rendszere között, a tranzakció státuszának visszaigazolása

 

Az adatfeldolgozó neve

OTP Mobil Kft.

Az adatfeldolgozó címe

1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

Az online fizetési tranzakcióhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolításának biztosítása az OTP Immobilienverwertung GmbH és a SimplePay by OTP Mobil (fizetési szolgáltató) elektronikus rendszere között, a tranzakció státuszának visszaigazolása

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

ONLINE AJÁNLATKÉRÉS

Az adatkezelő neve

OTP Immobilienverwertung GmbH, Hotel OTP Birkenhof

Az adatkezelő elérhetősége

A-9546 Bad Kleinkirchheim, Gurktaler Weg 6

Az adatkezelés célja

az ajánlatkérési folyamat egyszerűsítése kötelezettségek nélkül, az adatkezelő által készített személyre szabott ajánlat megtekinthetősége

Az adatkezelés jogalapja

az online ajánlatkérést kezdeményező személy kifejezett és önkéntes, előzetes hozzájárulása

A kezelt személyes adatok megnevezése

Ajánlatkérő személyes adatai az alábbiak szerint:

-          név

-          e-mail cím

-          telefonszám

-          lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám)

-          IP-cím (online azonosító)

A személyes adatok kezelésének előirányzott időtartama

a hozzájárulás visszavonásáig, illetve az online ajánlat érvényességi idejét követő 60 napig

Az érintett által megadott személyes adatok szükségessége

az érintett által indított online ajánlatkérési folyamat megvalósulása, az ajánlat megfelelősége esetén a későbbi online foglalási folyamat zökkenőmentessé, hatékonyabbá és gyorsabbá tétele

Az adatkezelési tevékenységhez adatfeldolgozók igénybevétele szükséges

igen

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE

Az adatfeldolgozó neve

MORGENS Design Kft.

Az adatfeldolgozó címe

8800 Nagykanizsa, Magyar utca 79.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.) szerverén az online ajánlatkérés modul működtetése, a beérkező online ajánlatkérések zárt rendszerben történő tárolása, ajánlatkérések megválaszolásának lehetővé tétele

 

Az adatfeldolgozó neve

Rocket Science Group

Az adatfeldolgozó címe

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

a Mandrill szoftverén keresztül elektronikus levélküldés funkció biztosítása az online ajánlatkérés rögzítéséről, az ajánlat elkészítéséről, annak érvényességéről

 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

ONLINE AJÁNDÉKUTALVÁNY RENDELÉS

Az adatkezelő neve

OTP Immobilienverwertung GmbH, Hotel OTP Birkenhof

Az adatkezelő elérhetősége

A-9546 Bad Kleinkirchheim, Gurktaler Weg 6

Az adatkezelés célja

az online ajándékutalvány megrendelési folyamat egyszerűsítése, kényelmesebbé tétele

Az adatkezelés jogalapja

az online ajándékutalvány megrendelés folyamatában online fizetést kezdeményező személy kifejezett és önkéntes, előzetes hozzájárulása

A kezelt személyes adatok megnevezése

Ajándékutalványt megrendeléshez kezelt személyes adatok az alábbiak szerint:

-          vásárló neve

-          vásárló e-mail címe

-          vásárló telefonszáma

-          vásárló postázási címe (ország, irányítószám, város, utca, házszám)

-          vásárló számlázási címe (ország, irányítószám, város, utca, házszám)

-          vásárló IP-címe (online azonosító)

-          megajándékozott(ak) neve

A személyes adatok kezelésének előirányzott időtartama

a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a megrendelt ajándékutalvány felhasználását követő 60 napig

Az érintett által megadott személyes adatok szükségessége

az érintett által indított ajándékutalvány megrendelési folyamat egyszerű, kényelmes megvalósulásának lehetősége

Az adatkezelési tevékenységhez adatfeldolgozók igénybevétele szükséges

igen

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE

Az adatfeldolgozó neve

MORGENS Design Kft.

Az adatfeldolgozó címe

8800 Nagykanizsa, Magyar utca 79.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.) szerverén az online ajándékutalvány rendelés modul működtetése, a beérkező ajándékutalvány megrendelések zárt rendszerben történő tárolása, ajándékutalványok online formában küldésének lehetővé tétele

 

Az adatfeldolgozó neve

Rocket Science Group

Az adatfeldolgozó címe

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

a Mandrill szoftverén keresztül elektronikus levélküldés funkció biztosítása az online ajándékutalvány megrendelés rögzítéséről

 

 

Az adatfeldolgozó neve

OTP Bank Nyrt.

Az adatfeldolgozó címe

1051 Budapest, Nádor utca 16.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

Az online fizetési tranzakcióhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolításának biztosítása a …… (szálláshelyet üzemeltető cég/vállalkozás) és az OTP Bank Nyrt. (fizetési szolgáltató) elektronikus rendszere között, a tranzakció státuszának visszaigazolása

 

Az adatfeldolgozó neve

OTP Mobil Kft.

Az adatfeldolgozó címe

1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

Az online fizetési tranzakcióhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolításának biztosítása a …… (szálláshelyet üzemeltető cég/vállalkozás) és a SimplePay by OTP Mobil (fizetési szolgáltató) elektronikus rendszere között, a tranzakció státuszának visszaigazolása

 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Az adatkezelő neve

OTP Immobilienverwertung GmbH, Hotel OTP Birkenhof

Az adatkezelő elérhetősége

A-9546 Bad Kleinkirchheim, Gurktaler Weg 6

Az adatkezelés célja

kapcsolattartás, tájékoztatás

Az adatkezelés jogalapja

a hírlevél feliratkozást kezdeményező személy kifejezett és önkéntes, előzetes hozzájárulása

A kezelt személyes adatok megnevezése

Hírlevél feliratkozáshoz kezelt személyes adatok az alábbiak szerint:

-          feliratkozó neve

-          feliratkozó e-mail címe

-          feliratkozó IP-címe (online azonosító)

-          feliratkozás dátuma

-          feliratkozás forrása

-          feliratkozás státusza

-          feliratkozás státuszának dátuma

A személyes adatok kezelésének előirányzott időtartama

a hozzájárulás visszavonásáig, a hírlevélről történő leiratkozásig

Az érintett által megadott személyes adatok szükségessége

az érintett érdeklődési körébe tartozó szálláshely kiemelt ajánlatainak, aktuális programjainak megismerése, esetleges egyedi promóciókkal kapcsolatos információszerzés lehetősége

Az adatkezelési tevékenységhez adatfeldolgozók igénybevétele szükséges

igen

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE

Az adatfeldolgozó neve

MORGENS Design Kft.

Az adatfeldolgozó címe

8800 Nagykanizsa, Magyar utca 79.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

a DotRoll Számítástechnikai Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.) szerverén zárt, online, azonosítóval és jelszóval védett Zadír MailR rendszer tárhelyének biztosítása az adatkezelő részére az általa meghatározott belépési fiókhoz hírlevélküldés céljából

 

Az adatfeldolgozó neve

E.N.S. Zrt.

Az adatfeldolgozó címe

1106 Budapest, Fehér út 10. 2. ép. 2. em.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

az E.N.S. Zrt. levélküldő szerverein keresztül elektronikus levélküldés funkció biztosítása hírlevélküldés céljából

AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEK JOGAI

Ön bármikor ingyenesen kérhet felvilágosítást általunk tárolt személyes adatairól. Önnek érintettként jogában áll személyes adatainak visszavonása, róluk tájékoztatás kérése, törlése, helyesbítése, korlátozása és továbbítása, amennyiben ránk nem vonatkozik semmilyen törvényi megőrzési kötelezettség.

Érintettként, jogaival kapcsolatos közelebbi tájékoztatásért, kérjük lépjen velünk kapcsolatba az alábbi email-címen: info@otp-birkenhof.at. Szívesen segítünk Önnek, amiben tudunk. Panasz tekintetében az Osztrák Adatvédelmi Hatóság (DSB), Wickenburggasse 8-10, 1080 Wien, illetékes.

EGYEBEK

Szervezeti és műszaki védelmi intézkedéseket tettünk, amelyeket folyamatosan kiértékelünk és szükség esetén módosítunk, implementálunk, hogy az Ön tárolt és kezelt adatait megvédhessük.

Fenntartjuk magunknak a jogot hogy ezt az adatvédelmi nyilatkozatot bármikor megváltoztassuk és az újabb fejleményekhez igazítsuk. Az új szöveg attól az időponttól érvényes, amikor közreadjuk a web lapunkon. Az adatvédelmi nyilatkozat aktuális szövege bármikor lehívható web lapunkról az alábbi linkkel: https://otp-birkenhof.at/de.

SSL- ill. TLS-titkosítás

Ez az oldal biztonsági okok miatt és bizalmas adatok átvitelének védelme érdekében, úm. hozzánk, mint az oldal üzemeltetőjéhez beérkező megrendelések és érdeklődések SSL- ill. TLS-titkosítást használ. Ön a titkosított kapcsolatot arról tudja felismerni, hogy a böngésző címsorában a "http://" "https"-re változik, valamint a böngésző címsorban megjelenik egy lakat-ikon.

Ha az SSL- ill. TLS-titkosítás aktív, a számunkra küldött adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Titkosított fizetési forgalom ezen a web oldalon

A fizetési forgalom általánosan használt fizetési eszközökkel (Visa/MasterCard, csoportos beszedési megbízás) kizárólag titkosított SSL- ill. TLS-kapcsolaton keresztül történik. A titkosított kapcsolatot Ön arról tudja felismerni, hogy a böngésző címsorában a "http://" "https"-re változik, valamint a böngésző címsorban megjelenik egy lakat-ikon.

Ha az SSL- ill. TLS-titkosítás aktív, a számunkra küldött adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

A szerver napló fájljai

Az oldal szolgáltatója a begyűjtött információkat, amiket az Ön böngészője küld nekünk, úgy nevezett szerver napló fájlokban automatikusan tárolja. Ezek az alábbiak:

  • a böngésző típusa és verziója
  • a használt operációs rendszer
  • a hivatkozó URL
  • a hozzáférő számítógép host neve
  • a szerver lekérdezésének időpontja
  • IP-cím

Ezeket az adatokat más adatforrásokkal nem kapcsoljuk össze.

Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk, (1) bekezdés (f) pontja, ami az adatkezelést egy szerződés vagy előszerződésben megfogalmazott intézkedések teljesítéséhez teszi lehetővé.

IP-anonimizálás

Ezen a web oldalon aktiváltuk az IP-cím anonimizáló funkciót. Ezáltal az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térség szerződött államaiban az USA-ba való továbbítás előtt lerövidíti. Csak kivételes esetben továbbítódik a teljes IP-cím a Google egyik USA-ban működő szerverére és ott rövidül le. A web oldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat a honlapok használatának kiértékelésére használja fel és riportokat állít össze a web oldalak aktivitásáról és további, a web oldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt a web oldal üzemeltetőjének. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által közölt IP-címeket nem minden adattal együtt továbbítja a Google-nak.